Educăm copii pentru viitor

INFORMARE privind dosarele pentru acordarea burselor școlare pentru semestrul I, an școlar 2020-2021

INFORMARE privind dosarele pentru acordarea burselor școlare pentru semestrul I, an școlar 2020-2021

IMPORTANT !

DOSARELE PENTRU ACORDAREA BURSELOR  ȘCOLARE SEMESTRUL I an școlar 2020-2021 SE DEPUN  PÂNA LA DATA DE 30.09.2020 LA SECRETARIATUL  SCOLII DOAR ÎN TIMPUL PROGRAMULUI CU PUBLICUL

 

CRITERIILE SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR

 

  1. BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acorda elevilor care:

1a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, organizate (finantate) de M.E.N. în anul școlar 2019 – 2020;

1b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N.  pentru competițiile internaționale în anul școlar 2019 – 2020;

1c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico- științific, organizate (finantate)  de M.E.N. în anul scolar 2019 – 2020;

 Nota 10 la purtare  în anul scolar 2019 – 2020.

Acte necesare: – cerere. -copie xerox după diplomă obţinută .

  1. BURSELE DE MERIT se acorda elevilor care se încadreaza în cel putin unul din cazurile urmatoare:

2a) au rezultate deosebite la învatatură: au obtinut media generala de cel putin 8,50 și nota 10 la purtare an  scolar 2019 – 2020 / pe sem. I an scolar 2020-2021(pentru burse sem. al II-lea) , lista va fi întocmită  și semnată de dirigintele clasei,  inclusiv  elevii nou veniti  in vacanta de vara sau intersemestriala.

Acte necesare:

– tabel nominal/clasă (inclusiv elevii veniți prin transfer de vara su intersemestrial) cu mediile generale obținute an  scolar 2019 – 2020,  respectiv pe  sem. I an scolar 2020-2021  și nota la purtare,  semnat de către diriginte, pentru  burse.

Bursele de merit  de tip 2 a) se acordă începând cu semestrul al II lea si  pentru elevii aflați în clasele a V-a.

2b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor si concursurilor școlare naționale organizate (finantate)  de M.E.N.  în anul școlar 2019 – 2020;

2c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competitiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate(finantate)   de M.E.N.  în anul scolar 2019 – 2020;

Acte necesare:

– cerere.

-copie xerox după diplomă obţinută  pentru burse  de tip  2 b) si 2 c).

  1. BURSELE DE STUDIU se acorda elevilor care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au media generala peste 7,00 și nota 10 la purtare în anul scolar 2019 – 2020;

b) au venit lunar mediu pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului cel mult egal cu salariul minim pe economie (2230 lei brut);

Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în functie de modificarile intervenite în veniturile familiei și în situația școlară a elevilor. Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II- lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial,  respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase.

 Acte necesare:

Bursele de studiu se acorda la cerere, iar dosarul trebuie sa conțină:

– cerere;

– copia actului de identitate al elevului;

– copii xerox certificate de nastere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai familiei;

– acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei luni (adeverinta salariat/pentru fiecare membru) anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocatia suplimentara pentru copii;

 

  1. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acorda elevilor care se încadrează în una din urmatoarele categorii:

4.a) orfani sau bolnavi de TBC și care se afla în evidenta dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care sufera de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar; Bursele de ajutor social se acorda la cerere.

Acte necesare:

Orfani:

 – cerere

 – copia certificatului de nastere si a actului de identitate al elevului, daca acesta exista;

 – copii ale certificatului  de deces parinte

Medicale:

 – cerere

– copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului, daca acesta exista;

 – certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar;

 4.b) pentru venit mic care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  1. nu realizează un venit net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare de 50% din salariul minim pe economie 673 lei net;
  2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare si de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.

Acte necesare:

 – cerere;

 – copia actului de identitate al elevului;

 – copii xerox certificate de naștere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai familiei;

– acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni (adeverinţă salariat), anterioare depunerii dosarului;

 – act doveditor în original cu terenurile agricole deținute;

 – act doveditor în original privind veniturile inregistrate de la ANAF;

 Toate bursele sunt condiționate, respectiv: elevul trebuie să fie promovat și sa aibă media 10 la purtare.

Bursele de performanta, de merit și bursele de studiu se acorda pe perioada cursurilor școlare. Bursele de ajutor social (de orfan, de boala si pentru venituri mici) se acordă şi pe perioada vacanțelor şcolare.

Elevii din clasele primare nu beneficiaza de bursa de merit 2a) și de buse  de studiu,.

Se pot cumula:

 burse de studiu   cu  bursa de performanta sau de merit conform  art. 18, alin (2) din O.M.E.C.T.S  Nr. 5576/2011  cu modificarile si completarile ulterioare

Bursa de ajutor social  (de orfan, de boala si pentru venituri mici) se poate cumula cu bursa de performanta, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu”conform art. 82 alin (12)  din Legea 1/2011- Legea Educatiei Nationale

Termenul limită de depunere a dosarelor de burse in primele 10 zile lucratoare de la inceperea cursurilo fiecarui semestru.

Pentru mai multe  detalii  vă rugăm să consulțati  Ordinul  5576/2011 privind  aprobarea  Criteriilor  generale  de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat , modificat prin Ordinul  3470/2012 si Ordinul  3480/2018 postate pe www.edu.ro –învățământ preuniversitar – Olimpiade și concursuri.