Educăm copii pentru viitor

Testare pentru ocuparea unor posturi didactice

Testare pentru ocuparea unor posturi didactice

25.04.2018
|

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale I.G. Duca, cu sediul în București, Șoseaua Panduri Nr. 42, sector 5, telefon / fax +4021.410 0881, +4021 410 4154, anunță organizarea testării cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului, pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre: 1. Religie (18 ore, perioada determinata, pana la întoarcerea titularului) Testarea se va desfășura conform următorului grafic:

1. înregistrarea cererilor la secretariatul unității: 25 – 26.04.2018, între orele 9 -1 4

2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs: 26.04.2018

3. Proba practică (pentru posturile care necesita)/inspecția specială la clasă: 03.05.2018

4. Proba scrisă și interviul: 03.05.2018

5. Depunerea contestațiilor: 03.05.2018

6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților: 04.05.2018

La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unitățile de învățământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

Proba scrisă și interviul se susțin în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică, precum și persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2015.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic);

1′) Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în 2017 vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);

3) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

4) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;

5) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;

6) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu a fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Testarea se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Documentul poate fi descărcat aici: Anunț.pdf